Nadchodzi lepszy czas na inwestycje biogazowe.

Regulacje prawne dotyczące biogazu i biometanu są istotne nie tylko z punktu widzenia prawnego. Zagadnienia te leżą bowiem na przecięciu dwóch krytycznych wyzwań dla współczesnego społeczeństwa. Chodzi o radzenie sobie z rosnącą ilością odpadów organicznych. Oraz o konieczności zmniejszenia globalnej emisji gazów cieplarnianych. Przekształcając odpady organiczne w odnawialny zasób energii, produkcja biogazu powoduje zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na usługi energetyczne. Jednocześnie przynosząc szersze korzyści dla środowiska.

Rozwój wspólnego europejskiego rynku biometanu jest wspierany przez Komisję Europejską. W ramach projektu REGATRACE, którego partnerem i krajem docelowym jest także Polska, Komisja Europejska współfinansuje wdrożenie efektywnego systemu handlu opartego na emisji i obrocie gwarancjami pochodzenia dla gazu wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, w tym również biogazu.

W latach 2017-2019 partnerzy projektu, tj. Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Francja wytwarzały od 1 200 GWh do 10 018 GWh gazu ze źródeł odnawialnych1. W Polsce natomiast, zgodnie z zestawieniami statystycznymi, pod koniec 2020 roku znajdowało się 117 małych instalacji. Ich łączna moc zainstalowana wynosiła 32,10 MW2 oraz 50 mikroinstalacji, w tym:

  • 20 mikroinstalacji wykorzystujących biogaz inny niż biogaz rolniczy, o łącznej mocy zainstalowanej 100 kW,
  • jak również jedynie 30 mikroinstalacji wykorzystujących biogaz rolniczy, o łącznej mocy zainstalowanej jedynie 800 kW3.

Wobec tego, łączna moc zainstalowana małych i mikro instalacji w Polsce, w porównaniu do innych krajów europejskich była znikoma. Tymczasem w Polsce znajduje się znaczna liczba gospodarstw rolnych prowadzących hodowlę wielkoskalową. A takie właśnie gospodarstwa w sposób optymalny zasilają już mikroinstalacje biogazowe.

Dotychczas obowiązujące regulacje prawne nie były postrzegane przez inwestorów, jako korzystne, co w najbliższym czasie może ulec zmianie, bowiem polski ustawodawca zauważył potrzebę zmiany regulacji prawnych stawiając sobie za cel zwiększenie konkurencyjności małych i mikro instalacji OZE, jak również zwiększenie ilości inwestycji w mikro i w małe instalacje OZE, w tym biogazu pochodzenia rolniczego.

Aktualnie, trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – w dniu 11 sierpnia 2021 r. posłowie zdecydowaną większością głosów (413 głosów za)4 poparli zmiany, których głównym celem jest ograniczenie barier wejścia na rynek dla małych i mikro instalacji oraz zwiększenie opłacalności ich funkcjonowania.

Źródło: Magazyn Biomasa

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top