Będzie wsparcie dla branży biometanu?

W ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii rząd opracowuje szereg propozycji mających na celu wsparcie branży biometanu w  Polsce. Nowe rozwiązania w projekcie zmian to m.in. wprowadzenie definicji biometanu. Poza tym określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub wytwarzania biometanu z biogazu i biogazu rolniczego.

Korzyści z biometanu

Przygotowując nowe regulacje w zakresie OZE wzięto pod uwagę zobowiązania Polski do zwiększania udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Wynikają one z konieczności osiągnięcia celów klimatycznych. Rozwój sektora biometanu zapewni powstanie kolejnego obszaru wspierającego realizację ambicji Polski w tym zakresie.

– Sygnały ze strony branży oraz doświadczenie krajów, w których sektor biometanu rozwija się aktualnie najszybciej, wyraźnie pokazują szereg korzyści w wielu obszarach gospodarki wynikający z rozwoju tej technologii. Przede wszystkim, biometan efektywnie zmniejsza emisję CO2. Pozwala to, w zależności od kierunku końcowego zastosowania, redukować emisje m.in. w  transporcie, ciepłownictwie czy elektroenergetyce – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Biometan – zakres zmian

Szczegółowy zakres zmian ujętych w projekcie nowelizacji ustawy o OZE obejmuje:

  • wprowadzenie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu;
  • określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu – poprzez utworzenie „rejestru wytwórców biogazu” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • rozszerzenie przepisów o zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego, w szczególności poszerzenie zakresu podmiotowego rejestru wytwórców biogazu rolniczego o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego;
  • możliwość wytwarzania biometanu w ramach  działalności spółdzielni energetycznych o;
  • uchylenie przepisów dotyczących wniosku o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty oraz przepisów mówiących o świadectwie pochodzenia biogazu rolniczego;
  • wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu i rozszerzenie zakresu przedmiotowego rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące gwarancji pochodzenia biometanu;
  • zmiana definicji paliw gazowych w ustawie – Prawo energetyczne.

Definicja biometanu

Bardzo ważną kwestią, która pod względem formalno-prawnym porządkuje rozwój sektora biometanu, jest wprowadzenie definicji biometanu. Obejmuje ona biogaz oraz biogaz rolniczy poddany procesowi oczyszczenia, pozwalającego na wprowadzenie go do sieci gazowych.

W konsekwencji, pojawia się  wyraźne rozdzielenie tej działalności na dwa obszary, uzależnione od rodzaju surowca wykorzystywanego do wytwarzania biometanu. Wyłania się więc sektor biogazu. Podlega on wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE. Drugi obszar to obejmuje biogaz rolniczy. Ten sektor podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zaproponowane podejście upraszcza obowiązki spoczywające na wytwórcach biometanu, w stosunku do wymogów, wobec których istnieje obowiązek uzyskania koncesji. Ponadto umożliwia rejestrowanie i monitorowanie rynku przez organy administracji państwowej w sposób uporządkowany.

Źródło: Magazyn Biomasa

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top