Dofinansowanie do mikrobiogazowni w Polsce 2024

dofinansowania

Czy wiesz, że można dostać pieniądze na mikrobiogazownię w Polsce? Już w IV kwartale 2024 roku NFOŚiGW uruchomi drugi nabór wniosków w programie Energia dla Wsi. Program skierowany jest do rolników oraz spółdzielni energetycznych zainteresowanych inwestycją w biogazownie rolniczą.

Mikrobiogazownie stanowią nie tylko innowacyjne rozwiązanie w produkcji energii, ale również szansę na poprawę zarobków rolników oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej formom dofinansowania dla mikrobiogazowni, a szczególnie programowi „Energia dla Wsi” oraz możliwościom, jakie stwarza on dla rolników zainteresowanych budową mikrobiogazowni.

Kluczowe wnioski:

 • Nabór wniosków w IV kwartale 2024 r.
 • Dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wsparcia do 20 mln zł.
 • Maksymalna moc biogazowni to: 1 MW dla rolnika, 10 MW dla spółdzielni energetycznych.

Programy wsparcia finansowego dla mikrobiogazowni

W Polsce rolnicy mają dostęp do wielu programów pomocy finansowej. Pomagają one we wdrażaniu nowoczesnych instalacji energetycznych, jak mikrobiogazownie. Przykładem takiego wsparcia jest Program „Energia dla Wsi”. Program ten prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) stanowi istotne źródło wsparcia dla rolników zainteresowanych budową mikrobiogazowni. Jest to program dedykowany właśnie sektorowi wiejskiemu, mający na celu promowanie zrównoważonej produkcji energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat tego programu oraz korzyści, jakie może przynieść rolnikom.

Cel programu „Energia dla wsi”

Celem programu jest wykorzystanie OZE na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, wspieranie rolników w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych

Program skierowany jest do:

 • podmiotów prowadzących działalność rolniczą
 • spółdzielni energetycznych i jej członków

Formy wsparcia

W ramach tego programu udzielane jest wsparcie finansowe dla biogazowni:

 • dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych w wysokości do 20 mln zł, w zależności od wielkości podmiotu, który będzie ubiegał się o pomoc,
 • reszta kwoty jest uzupełniana pożyczką preferencyjną nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (nie jest wymagany wkład własny, poza VAT, który ma obowiązek zapłacić inwestor)

Warunki spłaty pożyczki

Raty płatne są kwartalnie, odsetki należy spłacać od razu od kwartału następującego po kwartale, w  którym została przekazana wypłata. Natomiast jeśli chodzi o kapitał to program przewiduje 12 miesięcy karencji od spłaty. Okres spłaty pożyczki wynosi do 15 lat. 

wsparcie programu

Wsparcie

Dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalnie 20 mln zł

Moc biogazowni

Powyżej 10kW
nie więcej niż 1 MW

Budżet programu

3 mld zł
Okres realizacji 2022 – 2030

W programie „Energia dla wsi” można wziąć zaliczkę aż do 95% inwestycji, podzielona na kilka etapów.

Nabór wniosków na dotacje do mikrobiogazowni – terminy i warunki

Nabór wniosków na dotacje z programu „Energia dla wsi” ma ruszyć w IV kwartale 2024 roku. To czas, w którym rolnicy będą mogli starać się o pieniądze na budowę biogazowni. Aby dostać dotację, trzeba spełnić pewne warunki. 

1. Jeśli beneficjentem jest rolnik to musi:

 • prowadzić działalność rolniczą przez okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • okazać decyzję o przyznaniu dopłat bezpośrednich, 
 • okazać nakazy płatnicze podatku rolnego,
 • posiadać odpowiednią wielkość gospodarstwa rolnego, weryfikowane jest to na podstawie podatku od nieruchomości rolnej. Ważne jest aby działka, która ma być przeznaczona na budowę biogazowni była wydzielona do osobnej księgi wieczystej oraz nie była obciążona hipoteką.
 • okazać dokumenty księgowe za ostatnie 3 lata (sprawozdania finansowe, wykazy VAT, itp.)
 • wykazać opłacalność inwestycji, dlatego przed złożeniem wniosku wnioskodawca powinien mieć wykonany kosztorys instalacji, zaplanowane skąd będzie pobierał substrat do mikrobiogazowni, w jaki sposób będzie sprzedawał energię elektryczną i co będzie robił z ciepłem. Aby przystąpić do programu, budowa biogazowni nie może być rozpoczęta.

2. Koniecznie przed przystąpieniem do programu należy uzyskać:

 • warunki zabodowy, w przypadku braku zagospodarowania przestrzennego, nie jest wymagane pozwolenie na budowę! 
 • warunki przyłączenia do sieci energetycznej, w przypadku mikrobiogazowni wystarczy, że mamy o tej samej mocy przyłącz energetyczne w gospodarstwie. 

3. Aby wniosek został zaakceptowany należy wykazać posiadanie środków na VAT w tej inwestycji. Bezpiecznym rozwiązaniem jest posiadać promesę bankową lub inne zabezpieczenie środków na cały VAT. Przed złożeniem wniosku trzeba będzie przedstawić, saldo oraz historię rachunku bankowego dla prowadzonej działalności za ostatni rok. 

Etapy oceny wniosku

Etap 1. Ocena formalna wniosku – sprawdzenie czy beneficjent jest rolnikiem czy spółdzielnią energetyczną, czy inwestycja nie jest rozpoczęta, czy wszystkie załączniki są złożone. Czas trwania tego etapu wynosi od 3-40 dni.

Etap 2. Ocena merytoryczna wniosku – sprawdzane jest czy instalacja ma sens ekonomiczny i czy jest odpowiednio uzasadniona w sposób technologiczny i czy jest właściwie dobrana. Czas trwania od 10 do 40 dni

Etap 3. Zaproszenie do zawarcia umowy

Etap 4. Negocjacje umowy

Etap 5. Wypłata środków i rozpoczęcie inwestycji

Przed rozpoczęciem wypłat musi być przeprowadzony przetarg na wykonawcę i musi być podpisana umowa z tym wykonawcą. 

Rolniku, jeśli planujesz budowę biogazowni i chcesz w najbliższym naborze złożyć wniosek o dotację z programu „Energia dla wsi” musisz już działać!
kontakt

Skontaktuj się z nami!

Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z programu „Energia dla wsi”. Skontaktuj się z nami. Pomagamy w wszystkich formalnościach, a także w pisaniu wniosków do NFŚOiGW.

Co to są koszty kwalifikowane i co można w nie wliczyć?

Koszty kwalifikowane to wydatki, które mogą być uwzględnione przy obliczaniu wysokości dofinansowania z programów pomocowych, takich jak „Energia dla Wsi” z NFOŚiGW. Oznacza to, że są to koszty, które spełniają określone kryteria i są uznawane za niezbędne do realizacji projektu. W kontekście mikrobiogazowni kwalifikują się tylko te koszty, które są niezbędna do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Mogą one obejmować różne aspekty inwestycji, takie jak zakup sprzętu, prace budowlane, usługi doradcze i wiele innych.

Co można wliczyć w koszty kwalifikowane?

Zakup urządzeń i wyposażenia:

 • Bioreaktory i fermentory.
 • Instalacje do produkcji biogazu, takie jak zbiorniki fermentacyjne, systemy mieszania i ogrzewania.
 • Generatory do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu.
 • Systemy oczyszczania biogazu.

Prace budowlane:

 • Budowa fundamentów i konstrukcji niezbędnych do instalacji urządzeń.
 • Budowa budynków i infrastruktury towarzyszącej, takiej jak magazyny, zbiorniki na odpady organiczne, rurociągi.

Instalacje technologiczne:

 • Montaż instalacji technologicznych związanych z produkcją i przetwarzaniem biogazu.
 • Instalacje do składowania i przetwarzania odpadów organicznych.

Zakup i instalacja systemów kontrolnych:

 • Systemy monitoringu i automatyki zarządzające procesem fermentacji.
 • Systemy bezpieczeństwa i kontroli emisji.

Usługi doradcze i projektowe:

 • Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i projektowej.
 • Koszty usług doradczych związanych z uzyskaniem pozwoleń środowiskowych i budowlanych.
 • Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania projektem.

Czego nie można wliczać do kosztów kwalifikowanych?

W koszty kwalifikowane w ramach programów takich jak „Energia dla Wsi” z NFOŚiGW nie można wliczać pewnych wydatków, które nie spełniają określonych kryteriów lub są uznane za niezasadne z punktu widzenia celu projektu. Oto przykłady takich kosztów:

 • urządzenia odbierających ciepło z biogazowni
 • szuszarnie, m.in do pofermentu
 • koszty operacyjne, tj. wynagrodzenia dla pracowników , koszty mediów (woda, gaz, energia)
 • zakup grubtów
 • podatki i opłaty
 • odsetki od kredytów i pożyczek
 • koszty amortyzacji
kontakt

Napisz do nas!

Przejdź do formularza kontaktowego i opisz swoje potrzeby, cele i oczekiwania odnośnie mikrobiogazowni. Nasz zespół będzie gotowy do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji oraz umówienia terminu konsultacji.

Podsumowanie

Podsumowując, dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu „Energia dla Wsi” to strategiczna inicjatywa, która wspiera rolników w modernizacji ich gospodarstw w kierunku zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w mikrobiogazownie nie tylko poprawiają efektywność energetyczną, ale również przyczyniają się do ochrony środowiska i zwiększają konkurencyjność polskiego sektora rolniczego. Rolnicy, korzystając z tego programu, mogą nie tylko podnieść swoje standardy ekologiczne, ale również osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne, stając się wzorem do naśladowania dla innych sektorów gospodarki.

Linki do źródeł

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top