Mikrobiogazownie rolnicze w Polsce: Przepisy i regulacje

mikrobiogazownie rolnicze

Zastanawiałeś się kiedyś, jakie korzyści mogą przynieść Twojemu gospodarstwu mikrobiogazownia rolnicza? W Polsce ustawodawca stworzył szereg ułatwień, które mogą sprawić, że inwestycja w mikrobiogazownię może stać się jeszcze bardziej atrakcyjna. Jednym z największych atutów jest możliwość przyspieszenia całego procesu budowy oraz uproszczenia w wydawaniu warunków potrzebnych do przyłączenia instalacji do publicznej sieci energetycznej.

Kluczowe wnioski

 • Przyspieszone procedury mogą skrócić czas oczekiwania na uruchomienie własnej mikrobiogazowni rolniczej.
 • Regulacje dotyczące biogazowni wspierają tworzenie zielonej energii i przyczyniają się do wzrostu niezależności energetycznej rolników.
 • Polskie przepisy dla mikrobiogazowni są korzystne dla rozwijania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Wprowadzenie do mikrobiogazowni rolniczych

W Polsce rolnicy coraz chętniej inwestują w mikrobiogazownie, co jest wynikiem zarówno rosnącej świadomości ekologicznej, jak i wzrostu opłacalności takich instalacji biogazowych. Dzięki temu, energia produkowana lokalnie może być wykorzystywana bezpośrednio w gospodarstwie, obniżając koszty operacyjne i zwiększając niezależność energetyczną.

Definicja mikrobiogazowni jest kluczowa dla zrozumienia, jak możesz wykorzystać te technologie na swoim terenie. Mikrobiogazownia to niewielka instalacja o mocy do 50kW służąca do produkcji biogazu, wykorzystująca proces fermentacji beztlenowej materii organicznej, takiej jak odpady rolnicze, odchody zwierzęce, resztki roślinne i inne biodegradowalne substancje. Dzięki mikroskali, mikrobiogazownie są idealne dla małych gospodarstw rolnych, umożliwiając im przetwarzanie lokalnych surowców w energię odnawialną oraz wartościowy nawóz organiczny. Biogaz produkowany w mikrobiogazowniach może być wykorzystywany do ogrzewania, produkcji energii elektrycznej przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Rodzaje mikrobiogazowni mogą się znacznie różnić, w zależności od ich mocy i zastosowanego rozwiązania technologicznego, a także finalnego wykorzystania wyprodukowanego biogazu. Zaletą mikrobiogazowni jest ich skalowalność oraz możliwość zastosowania w różnej wielkości gospodarstwach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej czym jest mikrobiogazownia i jak działa zapraszamy do przeczytania naszego wpisu na ten temat:

Co to jest mikrobiogazownia i jak działa?

Procedury prawne związane z budową mikrobiogazowni o mocy do 50kW w Polsce

Procedury budowy mikrobiogazowni są zoptymalizowane tak, aby zminimalizować czasochłonne biurokracje i dostosować się do specyficznych potrzeb rolników, co jest kluczowe dla szybszego rozpoczęcia produkcji biogazu. W Polsce, dzięki stosowaniu uproszczonych procedur budowy mikrobiogazowni, rolnicy mogą znacznie przyspieszyć i ułatwić proces inwestycyjny. Zgodnie z Art. 29, ust.3 pt. 3) lit. e) Ustawy Prawo Budowlane na rolniku budującym mikrobiogazownię rolniczą nie ciąży obowiązek pozyskania tzw. pozwolenia na budowę. oraz decyzji środowiskowej. Jednak budowa mikrobiogazowni o mocy do 50 kW w Polsce wymaga przejścia przez kilka kluczowych procedur. Oto podstawowe kroki:

1. Zgłoszenie budowy

Zgłoszenie do starostwa powiatowego lub urzędu miasta: Dla mikrobiogazowni o mocy do 50 kW nie jest wymagane pozwolenie na budowę, wystarczy zgłoszenie. Należy złożyć odpowiedni wniosek zawierający:

 • Projekt budowlany (wymagany jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne zgodnie z lokalnymi przepisami).
 • Opis techniczny inwestycji.
 • Mapę do celów projektowych.
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Decyzja o warunkach zabudowy

Jeśli dla danej lokalizacji nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta i powinien zawierać:

 • Mapę ewidencyjną z naniesioną lokalizacją inwestycji.
 • Opis techniczny planowanej inwestycji.

3. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

W przypadku mikrobiogazowni o mocy do 50 kW zazwyczaj nie ma obowiązku przeprowadzania pełnej oceny oddziaływania na środowisko. Jednakże, jeśli lokalne władze uznają, że inwestycja może znacząco wpływać na środowisko, mogą wymagać przeprowadzenia oceny. Wówczas konieczne jest złożenie:

 • Karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 • Raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli wymagane).

4. Pozwolenia wodnoprawne

Jeśli instalacja wymaga korzystania z wód powierzchniowych lub podziemnych, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek składa się w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej i powinien zawierać:

 • Opis planowanej inwestycji i jej wpływu na zasoby wodne.
 • Mapę i plan zagospodarowania terenu.
 • Wyniki analiz i badań dotyczących wpływu na środowisko wodne.

5. Pozwolenia sanitarno-epidemiologiczne

Zgłoszenie budowy i eksploatacji mikrobiogazowni w lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu uzyskania opinii sanitarno-epidemiologicznej.

6. Przyłączenie do sieci energetycznej

Aby mikrobiogazownia mogła być przyłączona do sieci, musi spełniać określone warunki przyłączenia. Są one zdefiniowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz stabilności sieci energetycznej. Mikrobiogazownie rolnicze są przyłączane do istniejącej sieci niskiego napięcia w gospodarstwie, co sprawia, że procedura przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) przebiega tak samo jak w przypadku typowych mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), na przykład fotowoltaicznych. Jest to zgodne z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wniosek powinien zawierać:

 • Dokumentację techniczną mikrobiogazowni.
 • Warunki techniczne przyłączenia wydane przez OSD.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawarcie umowy przyłączeniowej z OSD.

7. Rejestracja jako wytwórca energii odnawialnej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji opartej na biogazie rolniczym nie wymaga uzyskania koncesji. Każda tego typu instalacja jest zgłaszana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Zastanawiasz się czy inwestycja w mikrobiogazownie jest opłacalna?

Jeśli chcesz poznać koszt inwestycji w Twoim gospodarstwie, a także oszacować stopę zwrotu z tej inwestycji. Przejdź do formularza kontaktowego i opisz swoje potrzeby, cele i oczekiwania odnośnie mikrobiogazowni.

Zwolnienie z restrykcyjnych przepisów odpadowych

Rozwój biogazowni w Polsce otwiera nowe możliwości dla przemysłu agrarnego, szczególnie w kontekście zastosowania biomasy i zarządzania odpadami. Dzięki specyficznym regulacjom, pewne typy biomasy są zwolnione z najbardziej restrykcyjnych przepisów odpadowych, co ułatwia ich wykorzystanie i przetwarzanie.

Rodzaje biomasy zwolnione z przepisów

W Polsce, zwolnienie biomasy z przepisów dotyczy głównie materiałów, które są uznane za bezpieczne i łatwe w recyklingu, takie jak resztki roślinne czy odpady z produkcji rolniczej. Ta zmiana regulacji odpadowych biomasy umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów i znacząco wpływa na redukcję kosztów operacyjnych biogazowni.

Zagospodarowanie produktu pofermentacyjnego

Produkt pofermentacyjny, będący efektem procesu biogazowego, zyskuje na wartości jako nawóz z biogazowni. Jest to substancja bogata w składniki odżywcze, którą można bezpośrednio wykorzystać w rolnictwie, co sprzyja obiegu zamkniętemu i zrównoważonemu rolnictwu. Rozwój rynku nawozów naturalnych otwiera biogazowniom nowe ścieżki dystrybucji ich produktów, podnosząc ich rentowność oraz wpływając na poprawę jakości gleby.

Dzięki takim działaniom, Polska staje się liderem w promowaniu zrównoważonych praktyk w przemyśle biogazowym, gdzie regulacje odpadowe biomasy są dostosowywane do realiów ekologicznych i ekonomicznych nowoczesnego rolnictwa. Korzystając z naturalnych cykli biodegradacji i recyklingu, kraj ten stawia na innowacyjne rozwiązania wspierające rolnictwo przyjazne środowisku.

Linki do źródeł

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top