Mikro i małe biogazownie rolnicze w Polsce to szansa!

Osiągnięcie neutralności klimatycznej – głównego celu Zielonego Ładu – wymaga takiej przebudowy gospodarki, która pozwoli do 2050 roku zredukować w Europie emisję gazów cieplarnianych do poziomu tzw. zero netto. Realizacja tego celu wymagać  będzie zwiększenia udziału OZE, w tym biogazowni oraz ograniczenia tempa wzrostu zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym wprowadzeniu ostrzejszych regulacji dotyczących emisji z sektorów przemysłu, transportu i rolnictwa.

Mikro i małe biogazownie rolnicze

Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w 2018 r. z rolnictwa polskiego pochodziło 8% krajowej emisji gazów cieplarnianych (GHG), w tym 0,3% dwutlenku węgla, 29,9% metanu i aż 79,6% podtlenku azotu. Korzystając z metodologii akceptowanej przez IPPC ustalono, że źródłami tych emisji były:

  • fermentacja jelitowa – 30,7%,
  • gospodarka odchodami zwierzęcych – 9,1%,
  • produkcja roślinna – 32,6%,
  • zużycie energii – 27,5%,
  • inne – 0,1%.

W maju 2020 r. została przyjęta strategia rolna EU „Od pola do stołu”, której celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego z jednoczesnym zmniejszeniem negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko.

Przewiduje ona wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich oraz promowanie produkcji biogazu rolniczego i bio-nawozów zgodnie z trzema zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Po pierwsze – powtórne używanie zasobów, po drugie – recykling, czyli ponowne wprowadzenie do systemu i po trzecie redukcja, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Struktura naszego rolnictwa

Struktura agrarna naszego rolnictwa, w którym tylko około 1000 gospodarstw ma powierzchnię użytków rolnych powyżej 500 hektarów, sprzyja rozwojowi małoskalowych biogazowni o mocy od 10 do 200 kWe. Z uwagi na średnią wielkość areału uprawianego oraz przeciętną wielkość stada zwierząt w gospodarstwach prowadzonych przez osoby fizyczne, ilościowo dominować prawdopodobnie będzie udział mikroinstalacji o mocach do 50 kWe.

W przypadku każdej hodowli zwierząt o wielkości powyżej 100 DJP naturalnym dopełnieniem cyklu produkcyjnego powinna być biogazownia rolnicza. Zamknięcie obiegu substancji odżywczych w rolnictwie poprzez wykorzystanie biogazowni rolniczej, mającej na celu recykling nawozów naturalnych, umożliwia efektywne gospodarowanie pierwiastkami biogennymi, a tym samym ograniczenie ich strat i zmniejszenie negatywnego wpływu gospodarstwa na środowisko naturalne.

[przedruk z magazynu biomasa: https://magazynbiomasa.pl/mikro-i-male-biogazownie-rolnicze-w-polsce-to-szansa/]

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top