Analiza potencjału inwestycji w biogazownie na terenie Ukrainy

Globalny ogólnoeuropejski trend na zastępowania kopalnych źródeł energii (gaz ziemny, ropa, węgiel) – odnawialnymi (w tym biogazem) zaczyna znajdować zwoje miejsce również w Ukrainie.

Z czym wiąże się przejście na alternatywne źródła energii?

  • Ponieważ sytuacja ekonomiczna ciągłe się rozwija – wzrasta również popyt na energie. Podstawową metodą pozyskiwania energii jest spalanie źródeł kopalnych (węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej). Wszystkie te surowce są w ograniczonych ilościach, więc istnieje potrzeba w powstawaniu odnawialnych źródeł energii.
  • Eksploatacja silników samochodowych, urządzeń przemysłowych i elektrowni cieplnych prowadzi do zwiększonej emisji dwutlenku węgla, który jest jednym z gazów cieplarnianych. Zmiana klimatu spowodowana efektem cieplarnianym jest już widoczna nawet w klimacie umiarkowanym. Ograniczenie emisji CO₂ poprzez przejście na OZE i zmniejszenie energochłonności produkcji to główne sposoby przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
  • Zgodnie z sytuacją polityczną na terenie Ukrainy i utratą głównego dystrybutora gazu ziemnego (Rosji), Ukraina musi szukać nowych alternatywnych źródeł energii.

Perspektywy alternatywnych źródeł energii

Ukraina jest państwem, gdzie jednym z głównych źródeł dochodu jest sektor rolniczy. Pozyskiwanie biogazu z pozostałości organicznych sektora rolniczego gospodarki uznawane jest za jeden z priorytetowych wektorów rozwoju zielonej energii. Energia pozyskiwana z biomasy staje się realnym zamiennikiem dla „klasycznych” paliw węglowodorowych. Strategia Energetyczna Ukrainy do 2035 roku przewiduje, że 25% produkcji energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, m.in. z biogazu. W celu realizacji tej Strategii przyjęto „zielone taryfy”, które sprawiają, że produkcja energii elektrycznej z biogazu jest opłacalna. Odpowiednio zaprojektowany kompleks biogazowy, biorąc pod uwagę wszystkie cechy i specyficzne uwarunkowania, jest w stanie nie tylko zrekompensować koszty jego budowy, ale także w dłuższej perspektywie przynieść dodatkowe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. W 2020 roku, jak podaje ministerstwo energetyki, udział energii elektrycznej z OZE wyniesie 6-7%, z czego większość stanowić będzie biogaz. Szacuje się, że potencjał Ukrainy w zakresie produkcji biogazu z odpadów z firm rolniczych, przemysłu spożywczego, składowisk i ścieków sięga nawet 3,2 mld. m³ metanu rocznie.

Wnioski:

W kontekście niestabilnych cen paliw kopalnych, biorąc pod uwagę potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii odnawialnej nabiera coraz większego znaczenia. Zielona energia rozwija się na całym świecie i Ukraina również wspiera tą politykę. Jednym z najbardziej obiecujących alternatywnych źródeł energii jest biogaz – jako jedyny rodzaj OZE, który można wykorzystać na kilka sposobów. Można go spalać w instalacjach grzewczych i odbierać ciepło do ogrzewania. W postaci wzbogaconej jest stosowany jako paliwo w silnikach samochodowych. Zakłady kogeneracyjne mogą wytwarzać energię elektryczną, która jest następnie sprzedawana lub wykorzystywana do własnej produkcji.

W Ukrainie istnieją duże możliwości surowcowe i korzystne taryfy na energię elektryczną z OZE, obecny problem polega w malej ilości urządzeń, które mogą być stosowane do wytwarzania biogazu, ten problem rozwiązać można tylko za pomocą inwestycji w biogazownie, więc biogaz jest w ogóle obiecującym obszarem rozwoju zielonej energii.

Scroll to Top